Fiances: Pagament i devolució

Primera Fiança

Per efectuar la reserva és imprescindible fer un primer pagament de 170 euros en concepte de fiança. Aquest import serà retornat  quan s’anul·li una reserva en els següents supòsits:

– No hi ha disponibilitat de places i no voleu seguir a la llista d’espera.
– Per problemes logístics, no heu pogut compartir pis amb els companys que prèviament heu identificat al vostre formulari de sol·licitud.
– No haver estat admesos a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per tal de poder acollir-se a qualsevol d’aquests supòsits caldrà notificar-ho abans de la data límit de formalització del contracte. Un cop passada aquesta data, per tal de recuperar el pagament de 170 €, caldrà abonar la primera mensualitat.

En el moment de sol·licitar la devolució de la fiança, sempre per escrit, caldrà adjuntar un document justificant la vostra situació dins d’algun dels casos anteriorment especificats. GUARDEU EL DOCUMENT FINS QUE SE US HAGI RETORNAT EL DIPÒSIT, per garantir un procés de devolució sense interrupcions.

Nota: per poder recuperar aquests 170 €, el justificant també haurà de ser lliurat abans de la, ja esmentada, data límit de formalització de contracte.

Vila Universitària retornarà el dipòsit pel mateix mètode de pagament amb el qual vosaltres hàgiu abonat la fiança. La fiança serà retornada en quinze dies des de la data de reclamació, considerant el mes d’agost com a inhàbil.

 

Segona Fiança: fiança a la signatura del contracte

El dia de la signatura del contracte haureu de fer un pagament (NO podrà ser en efectiu) de la segona fiança. El seu import serà el mateix que el preu de la mensualitat i variarà segons el tipus de pis que tingueu adjudicat.

 

Devolució de les fiances

Finalitzada la vigència del contracte, si s’han complert fidelment els pactes i les obligacions que se’n deriven, Vila Universitària retornarà la fiança i la garantia addicional un cop s’hagi fet la revisió del pis i s’hagin rebut les factures dels fluids pendents de cobrament. En cas de trobar qualsevol desperfecte o factures impagades, Vila Universitària retindrà tota o part de la fiança i de la garantia addicional segons pertoqui.

L’existència d’aquesta fiança i de la garantia addicional no servirà mai de pretext per endarrerir el pagament de la renda o de qualsevol de les quantitats de les quals l’arrendatari/ària hagi assolit el pagament.

Les fiances es mantindran d’un curs a un altre sempre que l’estudiant renovi el seu contracte.

En cas que no es renovi, les fiances es tornaran per transferència bancària a finals de setembre, per ordre alfabètic, tan aviat com es rebin les lectures reals de l’aigua i la llum i s’hagi fet la revisió de sortida.

Si es finalitza el contracte a mig curs, les fiances es tornaran 8 setmanes després de la finalització del contracte.

En cas de ser estudiant internacional les fiances es tornaran per transferència un cop s’hagi fet la revisió de sortida de l’habitatge.