Publicacions

 1. PUBLICACIONS DE CONVOCATÒRIES

Objecte Data   de publicació
Contracte de serveis de jardineria de l’entorn Vila Universitària 28/10/2014 13:24

Resum informatiu VILA UNIVERSITÀRIA SL

PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE JARDINERIA DE L’ENTORN VILA UNIVERSITÀRIA.

De conformitat amb allò establert a la clàusula 11.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es convoca l’acte públic d’obertura del sobre 3, que tindrà lloc el proper dia 4 de novembre de 2014, a les 13 hores, a la sala de reunions de Vila Universitària SL.

2. PUBLICACIONS D’ESMENES

3. PUBLICACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES

Objecte Data de publicació
Contracte de serveis de jardineria de l’entorn Vila Universitària
Anunci de formalització de contracte:  Anunci de formalització del contracte de jardineria en l’entorn Vila Universitària
15/12/2014 10:40
Contracte de subministrament de gas natural de Vila Universitària SL, derivat de l’expedient de contractació conjunt del Grup de Compra “UAB 2013”
Anunci de formalització de contracte:  Anunci de formalització de subministrament de gas natural
19/03/2013 15:27
Contracte de subministrament d’energia elèctrica de Vila Universitària SL, derivat de l’expedient de contractació conjunt del Grup de Compra “UAB 2013”
Anunci de formalització de contracte:  Anunci de Formalització Vila Universitària ENDESA-FENOSA
11/03/2013 10:23